Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2019

13:12
3722 3485 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaQlka Qlka
fashionette
12:43
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
fashionette
12:41
8437 7661
Reposted fromallblack allblack viaveronica-o veronica-o
fashionette
12:40
8873 a8a8 500
Reposted fromexistential existential viaveronica-o veronica-o

June 09 2019

19:07
2774 307b 500
Reposted fromkattrina kattrina viasarkastyczna sarkastyczna
fashionette
18:28
7367 513a 500
Reposted frompiehus piehus viaRedPenny RedPenny
fashionette
18:03
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce Nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi - sami sobą.
— W. Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamiimi miimi
fashionette
18:01
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viamiimi miimi

March 22 2019

fashionette
13:54
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viapersona-non-grata persona-non-grata
fashionette
13:52
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium

July 10 2018

fashionette
13:52
0125 821f
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
13:51
1908 79d1
Reposted fromkniepuder kniepuder viapufaful pufaful
fashionette
13:47
   
Reposted from4777727772 4777727772 viajethra jethra

July 03 2018

fashionette
09:31
2164 daa1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaaynis aynis
09:16
2404 5ec2 500
Reposted fromcroiea croiea viapffft pffft

June 26 2018

fashionette
16:49
Reposted fromgruetze gruetze viacarlandlouise carlandlouise
16:47
16:47
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viajethra jethra
fashionette
16:47
6411 843a 500
Reposted fromsoay soay viajethra jethra

June 03 2018

13:34
5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viainherownway inherownway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl