Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

fashionette
13:31

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viainherownway inherownway
13:31
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viainherownway inherownway
fashionette
13:31

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
13:26
9079 7e91
Reposted fromkulamin kulamin viaOchonska Ochonska
13:25
9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaOchonska Ochonska
13:24
8617 ad92 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaOchonska Ochonska
13:14
Reposted fromnokturnal nokturnal viastraconyczas straconyczas
fashionette
13:08
12:47
0087 06c3 500
fashionette
12:45
9704 9cb7
Reposted fromfidelity fidelity viapannakies pannakies
fashionette
12:44
9834 111a
Reposted fromspring-flow spring-flow viapannakies pannakies
fashionette
12:11
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viajethra jethra
12:01
2961 1ae6 500
Reposted fromerrorterror errorterror viajethra jethra
11:20
Reposted frommessedup messedup vialittlefool littlefool
fashionette
11:19
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
fashionette
11:19
fashionette
11:12
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viajethra jethra
fashionette
11:08
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra
fashionette
11:05
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra
11:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl