Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2019

fashionette
20:36
7422 e2a0 500
Reposted fromnyaako nyaako viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
fashionette
20:31
3962 5bf7 500
Reposted fromverronique verronique viakarmacoma karmacoma

November 12 2019

fashionette
12:58
8550 9b4b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viapannakies pannakies
fashionette
12:42
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapollywood pollywood

October 22 2019

fashionette
13:16
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viapersona-non-grata persona-non-grata
fashionette
11:17
3427 3940 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatea tea
10:47
9761 b9b6
Reposted fromancientsoul ancientsoul viajethra jethra

October 21 2019

fashionette
14:24
8506 352c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaOkruszek Okruszek
fashionette
14:09
fashionette
13:20
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viaAmericanlover Americanlover
fashionette
11:15
Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może.
— Edward Stachura, Się
Reposted fromdojenka dojenka viazoou zoou
fashionette
10:45
5157 5d61 500

July 29 2019

13:12
3722 3485 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaQlka Qlka
fashionette
12:43
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
fashionette
12:41
8437 7661
Reposted fromallblack allblack viaveronica-o veronica-o
fashionette
12:40
8873 a8a8 500
Reposted fromexistential existential viaveronica-o veronica-o

June 09 2019

19:07
2774 307b 500
Reposted fromkattrina kattrina viasarkastyczna sarkastyczna
fashionette
18:28
7367 513a 500
Reposted frompiehus piehus viaRedPenny RedPenny
fashionette
18:03
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce Nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi - sami sobą.
— W. Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamiimi miimi
fashionette
18:01
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl